فروش پک اول سریال ملکه سوندوک

ژوئیه 26, 2009 at 10:07 ب.ظ. 40 دیدگاه

seon

این سریال با جذب درصد بیننده در قسمت های اولیه توانسته توجه بسیاری از سریال دوستان را به خود جلب کند.موفقیت این سریال و همزمانی تقریبی پخش ان با سریال شاهزاده جامیونگ گو(جومونگ3)بود که باعث شد استقبال چندانی از سریال جامیونگ گو نشده و تعداد اپیزودهای ان از60به 39کاهش یابد.اگر به سریال تاریخی علاقه مندید و به ساختار قوی سریال و کیفیت عالی و زیرنویس بدون نقص اهمیت می دهید این پک را خریداری کنید.

مترجم تمام قسمت ها :یاسی

نمونه از ترجمه قسمت   4 در ادامه مطلب

29
00:02:14,884 –> 00:02:16,402
داکمن

30
00:02:16,994 –> 00:02:19,430
همشون منتظرن
بريم

31
00:02:26,000 –> 00:02:28,091
معلومه وضع خرابه

32
00:02:28,244 –> 00:02:30,006
کو؟

33
00:02:30,100 –> 00:02:31,582
همه بياين

34
00:02:31,725 –> 00:02:34,229
بريم
برين دنبالش

35
00:02:43,344 –> 00:02:44,699
اينجاها رو بگردين

36
00:02:44,779 –> 00:02:47,050
-زود باشين
-باشه

37
00:02:51,428 –> 00:02:52,969
از اينور

38
00:03:01,408 –> 00:03:02,983
اصلا معلوم نيس نه؟

39
00:03:03,060 –> 00:03:06,461
– يعني اينا چاييه؟
– اره

40
00:03:07,976 –> 00:03:09,526
<i>بيا…اينم چايي که توي گل خشک شده </i>

41
00:03:09,612 –> 00:03:12,355
يعني چايي گلي

42
00:03:12,600 –> 00:03:13,693
واي

43
00:03:13,780 –> 00:03:15,637
چه باحاله

44
00:03:15,712 –> 00:03:18,521
واقعا گليه

45
00:03:18,633 –> 00:03:19,948
عمرا پيداش نميکنن

46
00:03:20,048 –> 00:03:22,207
واي خيلي باحاله

47
00:03:22,351 –> 00:03:24,782
اول برگاي چايي رو ميذارن تو گل

48
00:03:24,854 –> 00:03:27,324
بعد شکل خشت درش ميارن و خشکش ميکنن

49
00:03:27,414 –> 00:03:30,203
چطوري بخوريمش؟

50
00:03:34,026 –> 00:03:35,297
اينطوري

51
00:03:40,068 –> 00:03:41,606
برگ چاييه

52
00:03:47,005 –> 00:03:48,387
از اين ور

53
00:03:48,487 –> 00:03:49,846
همه رو بگيرين

54
00:03:49,941 –> 00:03:51,302
باشه

55
00:03:52,221 –> 00:03:53,638
به ما خبر دادن..

56
00:03:53,747 –> 00:03:55,887
ميخواين چايي قاچاق کنين

57
00:03:56,039 –> 00:03:57,109
چايي؟

58
00:03:57,296 –> 00:03:58,284
مگه ميشه

59
00:03:58,413 –> 00:04:00,073
نزن زيرش

60
00:04:00,216 –> 00:04:03,219
ما چن دارن رو گرفتيم
خودش به شماها چايي فروخته

61
00:04:04,596 –> 00:04:06,936
کل اينجا رو بگردين

62
00:04:07,037 –> 00:04:08,709
باشه

63
00:04:16,820 –> 00:04:20,529
گفتن چايي همينجاس

64
00:04:20,673 –> 00:04:23,335
-زود پيداش کنين
-باشه

65
00:04:26,428 –> 00:04:29,315
– برين اونور
– برين

66
00:04:51,307 –> 00:04:52,605
چي شده

67
00:04:52,765 –> 00:04:54,907
زود باشين

68
00:05:29,889 –> 00:05:31,576
داخل چيزي نبود

69
00:05:32,326 –> 00:05:34,219
اينجا هم همينطور

70
00:05:34,464 –> 00:05:35,672
مگه ميشه

71
00:05:35,859 –> 00:05:37,596
مطمئنين همه جا رو خوب گشتين؟

72
00:05:37,694 –> 00:05:39,343
<i>اره همه جا رو گشتيم</i>

73
00:05:39,455 –> 00:05:41,152
<i>واقعا هيچي نبود</i>

74
00:05:55,800 –> 00:05:57,364
حتما دروغ گفتن

75
00:05:57,984 –> 00:05:59,123
برين

76
00:06:02,845 –> 00:06:04,427
اين چيه

77
00:06:12,540 –> 00:06:13,602
مادر

78
00:06:18,612 –> 00:06:20,580
-همه رو بگيرين
-بله

79
00:06:30,383 –> 00:06:34,193
<i>~ قصر حاکم ~</i>

80
00:06:45,383 –> 00:06:48,474
مادر مادر

81
00:06:49,127 –> 00:06:50,876
مادر

82
00:06:52,415 –> 00:06:53,761
دارن

83
00:06:54,162 –> 00:06:55,658
دارن

84
00:06:56,156 –> 00:06:57,093
ببين چي ميگم

85
00:06:57,207 –> 00:06:58,904
بگو يه پزشک بياد

86
00:06:59,048 –> 00:07:00,545
ميخوان بکشنتون

87
00:07:00,674 –> 00:07:02,732
پزشک ميخواي چيکار

88
00:07:05,379 –> 00:07:06,953
خواهش ميکنم

89
00:07:07,401 –> 00:07:08,575
دارن

90
00:07:08,701 –> 00:07:10,135
<i>يه پزشک واسمون بيار</i>

91
00:07:10,213 –> 00:07:12,038
الکي دست و پا نزن

92
00:07:14,897 –> 00:07:16,220
مادر

93
00:07:18,106 –> 00:07:19,620
کمکمون کنين

94
00:07:19,714 –> 00:07:21,767
<i>کمکمون کنين يه پزشک بيارين</i>

95
00:07:22,113 –> 00:07:23,757
دارن

96
00:07:26,709 –> 00:07:30,569
– قوي باش
– اتيشو ديدده اينطوري شده

97
00:07:30,681 –> 00:07:32,580
چرا اينطوري شد

98
00:07:32,759 –> 00:07:36,662
بچه که بودم يه اتيش سوزي شده

99
00:07:36,766 –> 00:07:41,092
پزشکا ميگن واسه همون
به ششهاش اسيب رسيده

100
00:07:41,178 –> 00:07:43,236
تو چي؟سالم در رفتي؟

101
00:07:43,337 –> 00:07:44,085
اره

102
00:07:44,192 –> 00:07:46,387
از اون روز

103
00:07:47,206 –> 00:07:48,585
سرفه ش بدتر شده

104
00:07:48,772 –> 00:07:50,974
به سختي نفس  ميکشه

105
00:07:51,319 –> 00:07:54,069
و هر وقت اتيش مي بينه

106
00:07:54,174 –> 00:07:55,360
هميشه

107
00:07:56,038 –> 00:07:57,784
<i>مادر</i>

108
00:08:04,884 –> 00:08:06,217
دارن

109
00:08:06,329 –> 00:08:08,525
خواهش ميکنم کمکمون کن

110
00:08:10,804 –> 00:08:14,142
<i>~ هر دوتا «مرگ» ~</i>

111
00:08:16,755 –> 00:08:17,415
چي

112
00:08:17,506 –> 00:08:19,344
همه مدرکا رو اتيش زده

113
00:08:19,439 –> 00:08:20,125
بله قربان

114
00:08:20,197 –> 00:08:22,309
اول از همه اينا رو مجازات ميکنم

115
00:08:22,595 –> 00:08:23,978
بله

116
00:08:29,896 –> 00:08:32,155
<i>{\a6}~ لرد يانگ ~</i>

117
00:08:47,642 –> 00:08:49,001
مادر

118
00:08:49,096 –> 00:08:49,921
مادر

119
00:08:50,001 –> 00:08:51,070
مادر خوبي

120
00:08:51,128 –> 00:08:53,027
<i>عاليجناب لرد يانگ تشريف ميارن</i>

121
00:08:53,128 –> 00:08:55,329
احترام بذارين

122
00:08:55,459 –> 00:08:57,919
زنده باد عاليجناب

123
00:09:08,627 –> 00:09:09,907
<i>{\a6}(لهجه گواندونگ)</i>

124
00:09:08,627 –> 00:09:09,907
بکشينشون

125
00:09:10,047 –> 00:09:11,191
بله

126
00:09:13,278 –> 00:09:15,910
<i>{\a6}(لهجه شمالي)</i>

127
00:09:13,278 –> 00:09:15,910
سر اينا رو بزنين

128
00:09:16,010 –> 00:09:17,175
بله

129
00:09:20,046 –> 00:09:22,074
اقا…اقا

130
00:09:27,959 –> 00:09:30,204
همه چي اماده شده قربان

131
00:09:36,446 –> 00:09:38,146
و….وايسين

132
00:09:39,593 –> 00:09:41,125
مامانمو بگير

133
00:09:41,413 –> 00:09:42,447
داکمن

134
00:09:45,586 –> 00:09:47,486
همه ش..کار من بوده

135
00:09:48,457 –> 00:09:50,392
داري چيکار ميکني

136
00:09:51,869 –> 00:09:54,022
فقط منو بکشين

137
00:09:54,134 –> 00:09:56,338
داکمن چيکار ميکني

138
00:09:56,424 –> 00:09:58,130
اينجا جاي اينکارا نيس

139
00:09:58,266 –> 00:09:59,831
دارم راستشو ميگم

140
00:09:59,932 –> 00:10:02,105
من اينکارا رو کردم

141
00:10:04,474 –> 00:10:05,853
کار من بود

142
00:10:05,967 –> 00:10:06,949
اون خشتاي چايي

143
00:10:07,035 –> 00:10:07,865
اتيش

144
00:10:07,974 –> 00:10:09,678
همش کار من بوده

145
00:10:10,200 –> 00:10:11,842
اين چي چي ميگه

Advertisements

Entry filed under: ملکه سوندوک, اخبار سریال های کره ای, سریال های در دست زیرنویس فارسی. Tags: , .

لی مین هو جانگ هیون سوک از بین دو نفر دیگر انتخاب شد

40 دیدگاه Add your own

 • 1. مريم  |  ژوئیه 27, 2009 در 11:15 ق.ظ.

  سلام.من قبلا كارهاي ترجمه شده ي شما رو ديدم و ميدونم كه كيفيت خوبي داره.راستش من انگليسيم فوق العاده نيست اما فكر مي كنم مي تونم از پس ترجمه ي زيرنويس هاي بعضي سريالهاي كره اي بربيام.من تابستون وقت دارم.اگه نياز به مترجم داشتيد من با كمال ميل حاضر به همكاري هستم.مخصوصا دوست دارم هر چه زودتر سريالهايي مثل hello god-the partner-summer scent و … رو در ليست فيلمهاتون ببينم.

  پاسخ
 • 2. هليا  |  ژوئیه 27, 2009 در 12:00 ب.ظ.

  سلام. تعداد قسمتهاي ترجمه شده مشخص نشده. اگر ميشه اعلام كنيد.

  پاسخ
 • 4. mohsen  |  ژوئیه 27, 2009 در 12:03 ب.ظ.

  یاسی جون منظورت از پک اول چیه؟؟؟

  پاسخ
  • 5. پیتزا  |  ژوئیه 28, 2009 در 11:40 ق.ظ.

   دوازده قسمت اول +یک اشانتیون

   پاسخ
 • 6. امير  |  ژوئیه 28, 2009 در 12:08 ق.ظ.

  ياسي جونملکه سوندوک چند قسمت؟

  پاسخ
 • 8. ja  |  ژوئیه 28, 2009 در 1:43 ب.ظ.

  سلام من یکی از مشتزی های شما هستم و جدیدا سریال امپراطوریس چنچو را از شما خریدم
  می خواستم که من وبلاگ شما را در وبلاگم لینک کردم
  لطفا شما هم من را با نام خلاصه افسانه جومونگ لینک کنید…………..
  با تشکر………..
  http://www.jumuong.blogfa.com

  پاسخ
 • 9. مریم  |  ژوئیه 28, 2009 در 5:12 ب.ظ.

  خوب مثل اینکه فقط جواب من رو ندادید…بهرحال تازه وارد حساب میشم دیگه درسته؟؟؟

  پاسخ
  • 10. پیتزا  |  ژوئیه 28, 2009 در 5:26 ب.ظ.

   معذرت
   فراموش کردم برات میل بزنم
   میلتو چک کن لطفا

   پاسخ
 • 11. حسین  |  ژوئیه 28, 2009 در 7:11 ب.ظ.

  ببخشید راسته امپراطریس چونچو از 50 قسمت به 60 قسمت رسیده؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پاسخ
  • 12. پیتزا  |  ژوئیه 28, 2009 در 7:59 ب.ظ.

   راست که …
   رسید ،رد هم شد

   پاسخ
 • 13. علی  |  ژوئیه 28, 2009 در 11:47 ب.ظ.

  سلام یاسی خانم. انصافا عجب سریالی بود این پسران فراتر از گل. ذیکه بعذش هر سریال کره ای دیدم اصلا حال نکردم! میشه یه سریال خوب تو همین مایه ها به من معرفی کنید؟ راستی اون هدر که جدیدا بالا وب گذاشتین مال چه سریالیه؟

  پاسخ
  • 14. پیتزا  |  ژوئیه 29, 2009 در 7:43 ب.ظ.

   سلام ملکه خانوم ها،خانواده بد
   هدر بالا مال سریال 18:29 هست

   پاسخ
 • 15. شهريار  |  ژوئیه 29, 2009 در 8:04 ق.ظ.

  سلام ياسي خانم من دوتا سئوال داشتم اول اينكه اين سريال با پكي كه در عكسها هست ارسال ميشه يعني نسخه اوريجينال با جعبه مخصوص يا خير و سوال دومم آيا سريالي به قشنگي و تقريبا موضوع پسران برتر از گل داريد يا نه ؟ چون من سليقه و ترجمه هاي شما را كاملا قبول دارم .

  پاسخ
  • 16. پیتزا  |  ژوئیه 29, 2009 در 7:44 ب.ظ.

   سلام این پک ها فقط برای خود مشتریانی که درخواست کنن اماده میشه که به هزینه پست و خود سریال اضافه میکنه
   سریال در زمینه پسران مثل گل اگه با زیرنویس فارسی میخواین
   ملکه خانوم ها فوق ا لعاده س خودم که خیلی دوست دارم،سه پدر و یک مادر هم طنز هست
   و در اخر از لطفتون ممنون

   پاسخ
 • 17. مصطفی  |  ژوئیه 30, 2009 در 1:07 ق.ظ.

  منتظر پک دوم این سریال هستیم…

  پاسخ
 • 18. الهه  |  ژوئیه 30, 2009 در 10:16 ق.ظ.

  سلام خسته نباشید
  سریال چهار خواهر که چا ریم و هان جا سوک توش بازی می کنن رو نمیزارین برا فروش؟
  یاسی خانوم این کد رهگیری چی شد پس؟!
  من منتظرم

  پاسخ
  • 19. پیتزا  |  اوت 2, 2009 در 10:13 ب.ظ.

   سلام این دو تا سریال رو قبلا هم گفته بودین
   سر فرصت چشم

   پاسخ
 • 20. حميد  |  اوت 1, 2009 در 8:16 ب.ظ.

  سلام ياسي خانوم
  فيلم ملكه سوندوك تو چه سبكيه ؟بيشتر توضيح بديد
  تاريخي رزميه يا مثل جواهري در قصر؟؟؟؟

  پاسخ
  • 21. پیتزا  |  اوت 2, 2009 در 10:10 ب.ظ.

   تاریخی رزمی جنگی

   پاسخ
 • 22. حمید  |  اوت 3, 2009 در 2:30 ب.ظ.

  سلام یاسی خانوم
  بین فیلم امپراطور چونچو و ملکه سوندوک کدوم قشنگتره؟؟؟؟؟نسبت به فیلم های جومونگ 1 و2 چطورن؟؟

  پاسخ
  • 23. پیتزا  |  اوت 5, 2009 در 12:59 ق.ظ.

   من چونچو رو بیشتر دوست دارم
   ولی سوندوک تو کره ریتینگ بالاتر داره
   من جومونگ 1 رو دوست ندارم پس نمیشه قضاوت کرد ولی لااقل صحنه های جنگشیون مثل
   جومانگ 2 ماسمالی نیس

   پاسخ
 • 24. حمید  |  اوت 3, 2009 در 2:31 ب.ظ.

  نسبت به جومونگ 1 و2 چوطورن

  پاسخ
 • 25. مصطفی  |  اوت 5, 2009 در 11:13 ب.ظ.

  خیلی فیلم قشنگیه!
  درباره شاهزاده ی دختریه که از قصر میندازنش بیرون کلی زجر میکشه برمیگرده و … جالبه…
  من بیشتر از چونچو دوستش دارم، موسیقی متنش، بازیگراش(خصوصا میشل و خود سوندوک) و سبک فیلم کلا یه پله بالاتر از چونچوئه.

  پاسخ
 • 26. علیرضا  |  اوت 6, 2009 در 4:57 ب.ظ.

  سریال شاه بزرگ خدایان رو زیرنویس نمیکنید؟ خیلی سریال قشنگیه اما متاسفانه هیچ زیرنویس فارسی درست و حسابی ازش در دسترس نیست.

  پاسخ
 • 27. یاکوزا05  |  اوت 6, 2009 در 5:51 ب.ظ.

  یاسی خانوم من میخوام همه ی فیلمای فروشگاهتونه با هم با کاور و لیبل سفارش بدم همراه این ملکه خانوم ها.فقط چهار سوال اخر
  1-اگه بعضی از این فیلما رو فقط با کاورم بخوایم میشه؟؟؟
  2-چند روزه میرسه دستمون؟
  3-باید به فروشگاهتون زنگ بزنیم بگیم با کاور و لیبل میخوایم؟
  4-هر جور بخوایم برامون عکس کاور و لیبلشو میزنین؟؟
  ممنون ولی تو رو خدا به اینت چهار تا سوالم جواب بده.(ولی خوب بود قبلا میگفتین چونچو هم با پک سفارش میدادم).ممنون از زیرنویسای فوق العادتونننن

  پاسخ
 • 28. Reza  |  اوت 8, 2009 در 5:30 ب.ظ.

  ياسي جون سلام
  اين سريال جومونگ 3 كي زير نويس ميشه

  پاسخ
  • 29. پیتزا  |  اوت 8, 2009 در 8:57 ب.ظ.

   سلام
   والا قبلا هم گفتم هنوز 21 قسمتش بدون زیرنویس انگلیسیه
   منتظر زیرنویس انگلیسی هستیم

   پاسخ
 • 30. حمید  |  اوت 11, 2009 در 12:48 ق.ظ.

  Reza جون هنوز زیر نویس انگلیسی سریال جومونگ 3 هنوز کامل نشده!

  یاسی که گفته .هر وقت آماده شد میزنه تو سایت!!!

  پاسخ
 • 31. نیما  |  اوت 11, 2009 در 12:58 ب.ظ.

  سلام!

  میگم دست شما درد نکنه! بهترین زیرنویسی بود که تاحالا دیدم! عالی بود! فیلم سوندوک هم که سبک جدیدش زیباست! یه جنگ داشت فوق العاده ! در کل میخواستم ببینم پک دومش کی میاد یاسی خانم ؟

  متشکرم!

  پاسخ
 • 32. امیر  |  اوت 15, 2009 در 4:27 ب.ظ.

  بهترین سریال دنیا جـــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــونــــــــــــــــــــگ 1

  پاسخ
 • 33. مهیار  |  اوت 15, 2009 در 8:41 ب.ظ.

  ببخشید اشانتیونش میشه بگید چیه؟

  پاسخ
 • 35. مهیار  |  اوت 17, 2009 در 8:43 ب.ظ.

  میخواستم ببینم که اشانتیونش که فیلمه میشه فیلمه رو خودمون انتخاب کنیم؟

  پاسخ
 • 36. Mansoor  |  اوت 24, 2009 در 12:24 ق.ظ.

  سلام ببخشید پک چهارم امپراتریس چونچو کی حاضر میشه؟

  پاسخ
 • 37. patris  |  اوت 27, 2009 در 1:10 ق.ظ.

  با سلام خسته نباشید. همچنان منتظر پک چهارم چونجو وجامیونگ گو هستیم در ضمن بابت ترجمه خوبتون ممنون

  پاسخ
 • 38. امیر غرقی  |  سپتامبر 4, 2009 در 12:09 ب.ظ.

  سریال شاه داجو یونگ را زیرنویس فارسی کنید و تفاوت سایت خود را با دگر سایت ها نشان دهی

  پاسخ
 • 39. اقبال حبیبی  |  اکتبر 10, 2009 در 5:37 ب.ظ.

  لطفا به محض ترجمه شدن پک چهارم امپراطریس چونچو به من اطلاع دهید.

  پاسخ
 • 40. ARASH  |  نوامبر 19, 2009 در 5:06 ب.ظ.

  PAKE 4 EMPERATORIS CONCO

  پاسخ

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


بازدید کنندگان

rank

دسته‌ها


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: